Author: Gul Tuysuz, Raja Razek, Kareem Khadder, Eyad Kourdi, CNN